T'sa Language

Structure


Object–subject–verb

Vocabulary


a /ɑ/ adj. last (final)
adurkî /ɑdyɾˈkɪ/ nn. mass
ak /ɑk/ nm. fan
ats /ɑts/ adj. worth
badu /ˈbɑdy/ nf. baby, infant
bap /bɑp/ pron. nothing
bebes /ˈbebes/ nf. crime
bedu /ˈbedːy/ adv. forward
bekas /beˈkɑs/ nn. answer
beku /ˈbekːy/ adj. firm, rigid
bes /bes/ v. hear
bəbɛîd /ˈbəbɛɪd/ nm. paradox
bədɔ /bəˈdːɔ/ adj. gay
bəktəd /bəkˈtəd/ v. acquire
bət /bət/ nf. chalk
bɛîbup /ˈbɛɪbup/ nn. resident
bɛîh /bɛɪh/ nm. standard
bɛîprɔ /ˈbɛɪpɾɔ/ nn. knife
bɛîst /bɛɪst/ prep. for (a period of time or length of distance)
bibî /ˈbibɪ/ v. catch, capture, seize
bid /bid/ num. eight
bîdî /ˈbɪdɪ/ nm. economy
bifte /ˈbifte/ nm. sand
biju /ˈbiʒy/ v. receive, collect
bikr /bikɾ/ adj. weak
bipra /biˈpɾɑ/ v. burn
bîz /bɪz/ nm. trip
bɔdɛî /bɔˈdɛɪ/ nf. throat
bɔkɔs /bɔˈkɔs/ adv. previously
bɔrdu /ˈbɔɾdu/ nm. administration
bɔvrup /ˈbɔvɾup/ nn. plane
bu /by/ pron. we, us
bubukk /ˈbubukk/ v. suggest
budɛîdu /buˈdːɛɪdːu/ v. enjoy
budukruk /budːuˈkɾuk/ v. drink
bukɔ /buˈkɔ/ adv. only, merely
bup sɛîku /bup sɛɪˈku/ nf. backpack
bust /bust/ adv. either
buvɔktud /buˈvɔktud/ adv. just
chədus /ʧəˈdːus/ nf. forest
chəs /ʧəs/ nm. clothes, clothing
chɔch /ʧɔʧ/ v. seem
chɔsɛîstuv /ʧɔˈsɛɪstuv/ conj. while
dad /dɑd/ nn. dress
dak /dɑk/ nm. design
dastiv /dɑsˈtiv/ adj. whole, entire
decheh /ˈdeʧeh/ nf. verse
deke /ˈdeke/ adj. left
det /det/ nm. point
dəbɛîpɔ /dəbɛɪˈpɔ/ pron. plenty
dəh /dəh/ v. destroy
dəs /dəs/ adj. gray
dɛî /dɛɪ/ num. first
dɛîdɔ /ˈdɛɪdːɔ/ nn. initiative
dɛîk burud /dɛɪk byˈɾyd/ nn. firearm
dɛîtɔd /ˈdɛɪtːɔd/ nf. debt
diburud /diˈbyɾyd/ nn. armoury
dîfti /ˈdɪfti/ nn. pot
dîkt /dɪkt/ v. send
dite /ˈdite/ nm. entrance
dɔd /dɔd/ v. discuss
dɔrbu /ˈdɔɾbu/ nm. second
dubəkr /ˈdubəkɾ/ nn. training
dubɛîr /ˈdubɛɪɾ/ nm. preparation
dud /dyd/ nn. tide
dudubə /duˈdubə/ nm. recognition
dujid /ˈdyʒid/ nf. chair
dukɔh /duˈkɔh/ nf. service
dup /dup/ v. be (age)
durɔ /ˈduɾɔ/ nm. jelly
dust /dust/ nm. palm (of hand)
duv /duv/ adv. instead
ebeke /eˈbeke/ adj. lucky
ebikrik /ebiˈkɾik/ adj. imaginary
ede /eˈde/ nn. clock
ee /ˈee/ nm. drama
ehubî /eˈhybɪ/ adj. divine
ekrek /ˈekɾek/ nm. center, heart
epu /eˈpy/ adj. healthy
estist /esˈtist/ nf. athlete
ez /ez/ nm. comb
əh /əh/ nm. step (one level of stairs)
əp /əp/ v. sit
əvrus /ˈəvɾus/ v. blink
ɛîbu /ˈɛɪbu/ adj. slow
ɛîdɛîst rɔ /ɛɪˈdɛɪst ɾɔ/ nm. junk
ɛîh /ɛɪh/ v. place
ɛîktək /ˈɛɪktək/ prep. near
ɛîst /ɛɪst/ nn. wine
hadî /ˈhɑdɪ/ nm. hook
haprî /ˈhɑpɾɪ/ adv. often
hech /heʧ/ nm. island
hek /hek/ nm. scale
hept /hept/ prep. over
hez /hez/ v. own
hək /hək/ v. freeze
həv /həv/ v. deserve
hibi /ˈhibi/ nf. degree
hie /ˈhie/ v. see, perceive
hik /hik/ nn. message, letter (written document)
hikrid /hiˈkɾid/ nf. reference
hipru /ˈhipɾy/ nf. fashion
hiv /hiv/ v. blow
hɔdu /hɔˈdːu/ v. dig
hu /hy/ adj. little
hude /ˈhydːe/ v. love
hup /hyp/ nf. bee
i /i/ prep. of
ibi /iˈbi/ prep. among
îdî /ˈɪdɪ/ nf. female
îfti /ˈɪfti/ adj. round
îk /ɪk/ adv. still
îpe /ˈɪpe/ v. state
is /is/ nf. range
iv /iv/ nn. skull
kədɛîdɔ /kədɛɪˈdːɔ/ adv. rather
kəp /kəp/ nf. bar (pub)
kɛîch /kɛɪʧ/ nn. leg, thigh
kɛîkr /kɛɪkɾ/ nf. country
kɛîs /kɛɪs/ adj. wonderful
kɔbu /ˈkɔbu/ v. decide
kɔkutsukr /kɔkːutˈsukɾ/ nf. potion
krəbɛî /kɾəˈbɛɪ/ v. drive
krət /kɾət/ v. fly
krɛîkk /kɾɛɪkk/ nm. print
kubə /kuˈbə/ v. attack
kud /kud/ v. meet
kujupt /ˈkuʒupt/ nn. advice
kuprɛî /ˈkupɾɛɪ/ adj. vulgar
kutsukr /kutˈsukɾ/ nf. past
ɔdɛîdə /ɔdɛɪˈdːə/ nm. moss
ɔku /ɔˈku/ v. defend
pa /pɑ/ pron. they, them (masculine)
pebî /ˈpebɪ/ v. study
peh /peh/ nf. record
pepa /peˈpɑ/ nf. eyelid
pəbɛîk /pəˈbɛɪk/ v. appreciate
pək /pək/ v. drain
pɛîkɔ /ˈpɛɪkːɔ/ nf. cloth, material
pîbed /ˈpɪbed/ nm. horn
pîdî /ˈpɪdɪ/ nm. song
pîkîrbe /pɪˈkɪɾbe/ adj. nice
pitfed /pitˈfed/ nf. quarter
pɔh /pɔh/ v. accept
pɔs /pɔs/ nf. ass
prak /pɾɑk/ nf. goat
predîtekr /pɾedɪˈtekɾ/ v. move
prertî /pɾeɾˈtɪ/ adj. complicated, complex
prɛîch /pɾɛɪʧ/ nf. military
prî /pɾɪ/ num. hundred
pridek /ˈpɾidːek/ nm. target
prîjie /pɾɪˈʒie/ prep. except, besides
prip /pɾip/ nn. level
priz /pɾiz/ nm. chicken
prupru /ˈpɾypɾy/ nf. scissors
puktiv /ˈpyktiv/ adj. live
rəkt /ɾəkt/ v. exist
rɛî /ɾɛɪ/ conj. than
rɛîəkɛî /ɾɛɪˈəkɛɪ/ nf. perfection
rɛîkr /ɾɛɪkɾ/ nf. subject
rɛîuch /ɾɛɪˈuʧ/ nn. silence
rɔftəbɛî /ɾɔfˈtəbɛɪ/ v. sink
rrɛî /ɾɾɛɪ/ nm. kid
rrubup /ˈɾɾubup/ nf. feather
rruh /ɾɾuh/ nn. butter
rrurɛîr /ˈɾɾuɾɛɪɾ/ nm. brother
rubɛî /ˈɾubɛɪ/ nm. afternoon
rukə /ˈɾukːə/ adj. full
rup /ɾup/ conj. even
ruz /ɾuz/ nn. triangle
sarke /ˈsɑɾke/ nm. rag
seh /seh/ nf. signal
sets /sets/ adj. limited
səkt /səkt/ prep. above
sɛîch /sɛɪʧ/ nm. mud
sɛîktuh /ˈsɛɪktuh/ adj. tall
sîbîs /ˈsɪbɪs/ nm. brick
sîe /sɪˈe/ det. many
sîpra /sɪˈpɾɑ/ v. offend
sɔkɔkk /sɔˈkɔkk/ adj. direct
sped /sped/ nn. face, forehead
speh /speh/ nf. footprint
spepeftad /spepefˈtɑd/ nn. visitor
spespifti /spespifˈti/ nm. player
spezas /speˈzɑs/ nn. form
spiduktach /spiˈdyktɑʧ/ nn. heart
spist /spist/ nf. shirt
spɔh /spɔh/ nn. glass
spɔt /spɔt/ v. fire
spust /spyst/ v. focus
subɛîch /suˈbɛɪʧ/ adv. even
sud /syd/ v. follow
suə /suˈə/ nf. author
sukə /ˈsukə/ nm. worker, employee
supt /supt/ adj. big, large
suubɛîk /suˈubɛɪk/ nm. employer
tadup /ˈtɑdyp/ num. nine
te /te/ v. enter, penetrate
tid /tid/ adj. general
tih /tih/ v. worry
tîs /tɪs/ v. debate
tred /tɾed/ v. share
trekk /tɾekk/ adj. vague
trɛî /tɾɛɪ/ nm. effect
trɛîv /tɾɛɪv/ v. compare, contrast
trik /tɾik/ det. such
tsabîe /tsɑbɪˈe/ nf. division
tsahie /tsɑhiˈe/ nf. perception
tsapredîtekr /ˈtsɑpɾeˌdɪtekɾ/ nm. movement
tsaupa /tsɑˈypɑ/ nm. settlement
tsɔftɔ /ˈtsɔftɔ/ nf. grandmother
tsɔprɛîkə /tsɔˈpɾɛɪkːə/ v. roast
tuk /tyk/ nm. bridge
u /y/ prep. for (the purpose of)
ubu /ˈubu/ nf. purpose
udəs /ˈudəs/ nn. coat
udidu /yˈdidːy/ nn. moon, month
uduk /ˈuduk/ adj. powerful
uhəkk /uˈhəkk/ adj. urban
ukɛîju /ukɛɪˈʒu/ nm. mansion
ukrɛîkr /uˈkɾɛɪkɾ/ adj. expensive
up /up/ v. establish
urbɔ /uɾˈbɔ/ nf. tray
uspɔp /ˈuspɔp/ adj. risky, dangerous
uv /uv/ v. remember
uzupt /ˈuzupt/ adj. oral
vubɛîh /ˈvubɛɪh/ v. hope
vuftu /ˈvuftu/ v. regulate
vurdə /ˈvuɾdə/ adj. recent
yəd /jəd/ nf. others
yəst /jəst/ v. keep, store, carry
yɛîk /jɛɪk/ v. miss (not hit), miss (not take advantage of)
zəp /zəp/ adj. internal
zɔp /zɔp/ adj. social
zuh /zuh/ pron. you (all)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License