T'sa Language

Language of the T'sa

Structure


Object–subject–verb

Adjectives


Adjectives are prefixes.

Rei'
Ki'
Zar'
Xa'
Ts'

N' - beautiful
T' - physical, flesh, corporeal, real, having mechanism
Ch' - holy
ka' - new
dei' - first
a' - last
hu' - little
hez' - own
yed' - other
su' - big

a /ɑ/ adj. last (final)
ats /ɑts/ adj. worth
beku /ˈbekːy/ adj. firm, rigid
bədɔ /bəˈdːɔ/ adj. gay
bikr /bikɾ/ adj. weak
dastiv /dɑsˈtiv/ adj. whole, entire
deke /ˈdeke/ adj. left
dəs /dəs/ adj. gray
ebeke /eˈbeke/ adj. lucky
ebikrik /ebiˈkɾik/ adj. imaginary
ehubî /eˈhybɪ/ adj. divine
epu /eˈpy/ adj. healthy
ɛîbu /ˈɛɪbu/ adj. slow
hu /hy/ adj. little
îfti /ˈɪfti/ adj. round
kɛîs /kɛɪs/ adj. wonderful
kuprɛî /ˈkupɾɛɪ/ adj. vulgar
pîkîrbe /pɪˈkɪɾbe/ adj. nice
prertî /pɾeɾˈtɪ/ adj. complicated, complex
puktiv /ˈpyktiv/ adj. live
rukə /ˈɾukːə/ adj. full
sets /sets/ adj. limited
sɛîktuh /ˈsɛɪktuh/ adj. tall
sɔkɔkk /sɔˈkɔkk/ adj. direct
supt /supt/ adj. big, large
tid /tid/ adj. general
trekk /tɾekk/ adj. vague
uduk /ˈuduk/ adj. powerful
uhəkk /uˈhəkk/ adj. urban
ukrɛîkr /uˈkɾɛɪkɾ/ adj. expensive
uspɔp /ˈuspɔp/ adj. risky, dangerous
uzupt /ˈuzupt/ adj. oral
vurdə /ˈvuɾdə/ adj. recent
zəp /zəp/ adj. internal
zɔp /zɔp/ adj. social

good
long
great
old
right
high
different
small
next
early
young
important
few
public
bad
same
able

Vocabulary


xakksha "kingdom" or "nation"
ch'tass "family"
t'ak tau "week-long reproductive season"

adurkî /ɑdyɾˈkɪ/ nn. mass
ak /ɑk/ nm. fan
badu /ˈbɑdy/ nf. baby, infant
bap /bɑp/ pron. nothing
bebes /ˈbebes/ nf. crime
bedu /ˈbedːy/ adv. forward
bekas /beˈkɑs/ nn. answer
bes /bes/ v. hear
bəbɛîd /ˈbəbɛɪd/ nm. paradox
bəktəd /bəkˈtəd/ v. acquire
bət /bət/ nf. chalk
bɛîbup /ˈbɛɪbup/ nn. resident
bɛîh /bɛɪh/ nm. standard
bɛîprɔ /ˈbɛɪpɾɔ/ nn. knife
bɛîst /bɛɪst/ prep. for (a period of time or length of distance)
bibî /ˈbibɪ/ v. catch, capture, seize
bid /bid/ num. eight
bîdî /ˈbɪdɪ/ nm. economy
bifte /ˈbifte/ nm. sand
biju /ˈbiʒy/ v. receive, collect
bipra /biˈpɾɑ/ v. burn
bîz /bɪz/ nm. trip
bɔdɛî /bɔˈdɛɪ/ nf. throat
bɔkɔs /bɔˈkɔs/ adv. previously
bɔrdu /ˈbɔɾdu/ nm. administration
bɔvrup /ˈbɔvɾup/ nn. plane
bu /by/ pron. we, us
bubukk /ˈbubukk/ v. suggest
budɛîdu /buˈdːɛɪdːu/ v. enjoy
budukruk /budːuˈkɾuk/ v. drink
bukɔ /buˈkɔ/ adv. only, merely
bup sɛîku /bup sɛɪˈku/ nf. backpack
bust /bust/ adv. either
buvɔktud /buˈvɔktud/ adv. just
chədus /ʧəˈdːus/ nf. forest
chəs /ʧəs/ nm. clothes, clothing
chɔch /ʧɔʧ/ v. seem
chɔsɛîstuv /ʧɔˈsɛɪstuv/ conj. while
dad /dɑd/ nn. dress
dak /dɑk/ nm. design
decheh /ˈdeʧeh/ nf. verse
det /det/ nm. point
dəbɛîpɔ /dəbɛɪˈpɔ/ pron. plenty
dəh /dəh/ v. destroy
dɛî /dɛɪ/ num. first
dɛîdɔ /ˈdɛɪdːɔ/ nn. initiative
dɛîk burud /dɛɪk byˈɾyd/ nn. firearm
dɛîtɔd /ˈdɛɪtːɔd/ nf. debt
diburud /diˈbyɾyd/ nn. armoury
dîfti /ˈdɪfti/ nn. pot
dîkt /dɪkt/ v. send
dite /ˈdite/ nm. entrance
dɔd /dɔd/ v. discuss
dɔrbu /ˈdɔɾbu/ nm. second
dubəkr /ˈdubəkɾ/ nn. training
dubɛîr /ˈdubɛɪɾ/ nm. preparation
dud /dyd/ nn. tide
dudubə /duˈdubə/ nm. recognition
dujid /ˈdyʒid/ nf. chair
dukɔh /duˈkɔh/ nf. service
dup /dup/ v. be (age)
durɔ /ˈduɾɔ/ nm. jelly
dust /dust/ nm. palm (of hand)
duv /duv/ adv. instead
ede /eˈde/ nn. clock
ee /ˈee/ nm. drama
ekrek /ˈekɾek/ nm. center, heart
estist /esˈtist/ nf. athlete
ez /ez/ nm. comb
əh /əh/ nm. step (one level of stairs)
əp /əp/ v. sit
əvrus /ˈəvɾus/ v. blink
ɛîdɛîst rɔ /ɛɪˈdɛɪst ɾɔ/ nm. junk
ɛîh /ɛɪh/ v. place
ɛîktək /ˈɛɪktək/ prep. near
ɛîst /ɛɪst/ nn. wine
hadî /ˈhɑdɪ/ nm. hook
haprî /ˈhɑpɾɪ/ adv. often
hech /heʧ/ nm. island
hek /hek/ nm. scale
hept /hept/ prep. over
hez /hez/ v. own
hək /hək/ v. freeze
həv /həv/ v. deserve
hibi /ˈhibi/ nf. degree
hie /ˈhie/ v. see, perceive
hik /hik/ nn. message, letter (written document)
hikrid /hiˈkɾid/ nf. reference
hipru /ˈhipɾy/ nf. fashion
hiv /hiv/ v. blow
hɔdu /hɔˈdːu/ v. dig
hude /ˈhydːe/ v. love
hup /hyp/ nf. bee
i /i/ prep. of
ibi /iˈbi/ prep. among
îdî /ˈɪdɪ/ nf. female
îk /ɪk/ adv. still
îpe /ˈɪpe/ v. state
is /is/ nf. range
iv /iv/ nn. skull
kədɛîdɔ /kədɛɪˈdːɔ/ adv. rather
kəp /kəp/ nf. bar (pub)
kɛîch /kɛɪʧ/ nn. leg, thigh
kɛîkr /kɛɪkɾ/ nf. country
kɔbu /ˈkɔbu/ v. decide
kɔkutsukr /kɔkːutˈsukɾ/ nf. potion
krəbɛî /kɾəˈbɛɪ/ v. drive
krət /kɾət/ v. fly
krɛîkk /kɾɛɪkk/ nm. print
kubə /kuˈbə/ v. attack
kud /kud/ v. meet
kujupt /ˈkuʒupt/ nn. advice
kutsukr /kutˈsukɾ/ nf. past
ɔdɛîdə /ɔdɛɪˈdːə/ nm. moss
ɔku /ɔˈku/ v. defend
pa /pɑ/ pron. they, them (masculine)
pebî /ˈpebɪ/ v. study
peh /peh/ nf. record
pepa /peˈpɑ/ nf. eyelid
pəbɛîk /pəˈbɛɪk/ v. appreciate
pək /pək/ v. drain
pɛîkɔ /ˈpɛɪkːɔ/ nf. cloth, material
pîbed /ˈpɪbed/ nm. horn
pîdî /ˈpɪdɪ/ nm. song
pitfed /pitˈfed/ nf. quarter
pɔh /pɔh/ v. accept
pɔs /pɔs/ nf. ass
prak /pɾɑk/ nf. goat
predîtekr /pɾedɪˈtekɾ/ v. move
prɛîch /pɾɛɪʧ/ nf. military
prî /pɾɪ/ num. hundred
pridek /ˈpɾidːek/ nm. target
prîjie /pɾɪˈʒie/ prep. except, besides
prip /pɾip/ nn. level
priz /pɾiz/ nm. chicken
prupru /ˈpɾypɾy/ nf. scissors
rəkt /ɾəkt/ v. exist
rɛî /ɾɛɪ/ conj. than
rɛîəkɛî /ɾɛɪˈəkɛɪ/ nf. perfection
rɛîkr /ɾɛɪkɾ/ nf. subject
rɛîuch /ɾɛɪˈuʧ/ nn. silence
rɔftəbɛî /ɾɔfˈtəbɛɪ/ v. sink
rrɛî /ɾɾɛɪ/ nm. kid
rrubup /ˈɾɾubup/ nf. feather
rruh /ɾɾuh/ nn. butter
rrurɛîr /ˈɾɾuɾɛɪɾ/ nm. brother
rubɛî /ˈɾubɛɪ/ nm. afternoon
rup /ɾup/ conj. even
ruz /ɾuz/ nn. triangle
sarke /ˈsɑɾke/ nm. rag
seh /seh/ nf. signal
səkt /səkt/ prep. above
sɛîch /sɛɪʧ/ nm. mud
sîbîs /ˈsɪbɪs/ nm. brick
sîe /sɪˈe/ det. many
sîpra /sɪˈpɾɑ/ v. offend
sped /sped/ nn. face, forehead
speh /speh/ nf. footprint
spepeftad /spepefˈtɑd/ nn. visitor
spespifti /spespifˈti/ nm. player
spezas /speˈzɑs/ nn. form
spiduktach /spiˈdyktɑʧ/ nn. heart
spist /spist/ nf. shirt
spɔh /spɔh/ nn. glass
spɔt /spɔt/ v. fire
spust /spyst/ v. focus
subɛîch /suˈbɛɪʧ/ adv. even
sud /syd/ v. follow
suə /suˈə/ nf. author
sukə /ˈsukə/ nm. worker, employee
suubɛîk /suˈubɛɪk/ nm. employer
tadup /ˈtɑdyp/ num. nine
te /te/ v. enter, penetrate
tih /tih/ v. worry
tîs /tɪs/ v. debate
tred /tɾed/ v. share
trɛî /tɾɛɪ/ nm. effect
trɛîv /tɾɛɪv/ v. compare, contrast
trik /tɾik/ det. such
tsabîe /tsɑbɪˈe/ nf. division
tsahie /tsɑhiˈe/ nf. perception
tsapredîtekr /ˈtsɑpɾeˌdɪtekɾ/ nm. movement
tsaupa /tsɑˈypɑ/ nm. settlement
tsɔftɔ /ˈtsɔftɔ/ nf. grandmother
tsɔprɛîkə /tsɔˈpɾɛɪkːə/ v. roast
tuk /tyk/ nm. bridge
u /y/ prep. for (the purpose of)
ubu /ˈubu/ nf. purpose
udəs /ˈudəs/ nn. coat
udidu /yˈdidːy/ nn. moon, month
ukɛîju /ukɛɪˈʒu/ nm. mansion
up /up/ v. establish
urbɔ /uɾˈbɔ/ nf. tray
uv /uv/ v. remember
vubɛîh /ˈvubɛɪh/ v. hope
vuftu /ˈvuftu/ v. regulate
yəd /jəd/ nf. others
yəst /jəst/ v. keep, store, carry
yɛîk /jɛɪk/ v. miss (not hit), miss (not take advantage of)
zuh /zuh/ pron. you (all)

Script


Maya writing used logograms complemented with a set of syllabic glyphs,

Mayan writing consisted of a relatively elaborate set of glyphs, which were laboriously painted on ceramics, walls and bark-paper codices, carved in wood and stone, and molded in stucco. Carved and molded glyphs were painted, but the paint has rarely survived. As of 2008, the sound of about 80% of Maya writing could be read and the meaning of about 60% could be understood with varying degrees of certainty, enough to give a comprehensive idea of its structure.[6]

Maya texts were usually written in blocks arranged in columns two blocks wide, with each block corresponding to a noun or verb phrase. The blocks within the columns were read left to right, top to bottom, and would be repeated until there were no more columns left. Within a block, glyphs were arranged top-to-bottom and left-to-right (similar to Korean Hangul syllabic blocks). Glyphs were sometimes conflated into ligatures, where an element of one glyph would replace part of a second. In place of the standard block configuration, Maya was also sometimes written in a single row or column, or in an 'L' or 'T' shape. These variations most often appeared when they would better fit the surface being inscribed.

The Maya script was a logosyllabic system with some syllabogrammatic elements. Individual glyphs or symbols could represent either a morpheme or a syllable, and the same glyph could often be used for both. Because of these dual readings, it is customary to write logographic readings in all caps and phonetic readings in italics or bold. For example, a calendaric glyph can be read as the morpheme manikʼ or as the syllable chi.

Glyphs used as syllabograms were originally logograms for single-syllable words, usually those that ended in a vowel or in a weak consonant such as y, w, h, or glottal stop. For example, the logogram for 'fish fin'—found in two forms, as a fish fin and as a fish with prominent fins—was read as [kah] and came to represent the syllable ka. These syllabic glyphs performed two primary functions: as phonetic complements to disambiguate logograms which had more than one reading (similar to ancient Egyptian and modern Japanese furigana); and to write grammatical elements such as verbal inflections which did not have dedicated logograms (similar to Japanese okurigana). For example, bʼalam 'jaguar' could be written as a single logogram, bʼalam; a logogram with syllable additions, as ba-bʼalam, or bʼalam-ma, or bʼa-bʼalam-ma; or written completely phonetically with syllabograms as bʼa-la-ma.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License