Ancient Fraal

Structure


Verb–subject–object

Vocabulary


a /æ/ conj. when
achlû /ˈæʧlʌ/ v. buy, purchase, shop
af /æf/ prep. inside
âh /ɑh/ n. rate
alao /ˈælaʊ/ n. mind, soul
âm /ɑm/ n. gun, rifle
anfrais /ˈænfɹaɪs/ adj. expensive
anlof /ˈænlʊf/ n. monster
arnyûsheith /æɹˈnjʌʃeɪθ/ adj. sticky
ash /æʃ/ adj. white
athaw /ˈæθæw/ n. cow
awī /ˈæwiː/ n. machine, device
ayaid /ˈæjaɪð/ n. height
azna /ˈæznæ/ n. link
châs /ʧɑs/ adj. sour
cheiy /ʧeɪj/ adv. recently
choov /ʧoʊv/ n. room (of house)
chɔij /ʧɔɪʤ/ v. deserve
chɔire /ˈʧɔɪɹɛ/ adj. normal, regular
chɔizvâ /ˈʧɔɪzvɑ/ adv. up
dif /ðɪf/ n. meat
diy /ðɪj/ pron. everything
dɔ̄lsej /ˈðɔːlsɛʤ/ n. horse
dɔ̄nɜ̄sh /ˈðɔːnɜːʃ/ adj. short, low
dɔ̄vaid /ˈðɔːvaɪð/ n. foreigner
e /ɛ/ v. be (temporary state)
el ɜ̄l /ɛl ɜːl/ n. prostitute
eyīf /ˈɛjiːf/ n. hunter
ɜ̄h /ɜːh/ n. second
ɜ̄mia /ɜːˈmɪæ/ n. discussion
ɜ̄nlyīy /ˈɜːnljiːj/ n. plane
ɜ̄shli /ˈɜːʃlɪ/ n. medicine
ɜ̄vmīf /ˈɜːvmiːf/ v. interrupt
ɜ̄yovoos /ɜːˈjʊvoʊs/ adj. bright
flod /flʊð/ n. period
floy /flʊj/ adv. yet
flûj /flʌʤ/ n. boss
flūsh /fluːʃ/ v. jerk
fshâh /fʃɑh/ n. light
fshâth /fʃɑθ/ n. wax
fshɔila /ˈfʃɔɪlæ/ adv. far, away
fshɔisi /ˈfʃɔɪsɪ/ n. direction
fshɔivyâth /ˈfʃɔɪvjɑθ/ n. cat, vagina
hyaa /ˈhjææ/ adj. wide, broad
hyah /hjæh/ pron. at them
hyan /hjæn/ v. identify, point out, diagnose, refer, attribute
hyanosh /ˈhjænʊʃ/ n. glasses
hyashvɔ̄ /ˈhjæʃvɔː/ n. rail
hyazhâ /ˈhjæʒɑ/ n. fund
hyef /hjɛf/ v. protect
hyew /hjɛw/ v. breathe
if /ɪf/ v. head
il /ɪl/ adj. red, purple
īn zvafɔirshei /iːn zvæˈfɔɪɹʃeɪ/ n. bark (of tree)
iv /ɪv/ n. wire
je /ʤɛ/ adj. fat, big
jeth /ʤɛθ/ n. field, pasture, meadow, garden
jɜ̄m /ʤɜːm/ n. river, stream, creek
lif /lɪf/ n. jaw
lish /lɪʃ/ adj. possible, plausible
lo /lʊ/ v. like, enjoy
lod /lʊð/ v. acquire, inherit
lɔ̄ /lɔː/ v. write
lɔ̄hmo /ˈlɔːhmʊ/ v. whistle
lɔ̄ngo /ˈlɔːŋʊ/ n. harmony
lɔ̄wâ /ˈlɔːwɑ/ n. benefit
lūchef /ˈluːʧɛf/ adj. economic
lūn /luːn/ n. lip
lūv /luːv/ v. respond, reply
lwainlaom /ˈlwaɪnlaʊm/ adv. forever
lwao /lwaʊ/ pron. him, it
lwaoch /lwaʊʧ/ v. catch, grab, clutch, grip
lyī /ljiː/ n. chance, odds
lyis /ljɪs/ conj. while
lyɔ̄f jey /ljɔːf ʤɛj/ n. vein
lyɔ̄y /ljɔːj/ v. clean
mif /mɪf/ v. rub, stroke, massage
mil /mɪl/ n. conviction
mīs /miːs/ v. trick, deceive
mīwaiw /ˈmiːwaɪw/ n. meeting
mlâd /mlɑð/ n. blasphemy, heresy
mlâth /mlɑθ/ v. reach, achieve, accomplish
mɔ̄m /mɔːm/ pron. you
mwɔ̄nsmū /ˈmwɔːnsmuː/ n. circle, ring
mwū /mwuː/ pron. we
mwūrû /ˈmwuːɹʌ/ n. fork
myaichma /ˈmjaɪʧmæ/ adj. quiet
myairslūth /ˈmjaɪɹsluːθ/ n. coat, jacket
myaod /mjaʊð/ n. style
myûl /mjʌl/ n. guy
naidya /ˈnaɪðjæ/ n. shadow
naiw /naɪw/ pron. to them
naiwa /ˈnaɪwæ/ v. chase
naos /naʊs/ adj. quick, swift
nlaingâ /ˈnlaɪŋɑ/ n. limit
nlaoh /nlaʊh/ n. grave
nleil /nleɪl/ v. wash, flush
nlûch /nlʌʧ/ n. cause
nlûsa /ˈnlʌsæ/ n. entrance
nûd /nʌð/ v. nod
nûsh /nʌʃ/ interj. hello
nweh /nwɛh/ v. create, invent
nwey /nwɛj/ n. air, breeze, oxygen
nyej /njɛʤ/ v. behave (act)
nyev /njɛv/ n. place
nyɜ̄nhâ /ˈnjɜːnhɑ/ n. whore
ɔ̄ /ɔː/ num. eight
ɔ̄f whûfa /ɔːf ˈwhʌfæ/ n. felony
ɔ̄li /ˈɔːlɪ/ adj. only
ɔ̄ndɔ̄sh /ˈɔːnðɔːʃ/ n. pot
ɔ̄râ /ˈɔːɹɑ/ n. preparation
ɔ̄th /ɔːθ/ adj. different, distinct
ɔ̄ya /ˈɔːjæ/ n. recognition
sfeij /sfeɪʤ/ n. ditch
sfoo /sfoʊ/ adv. about
sfoov /sfoʊv/ v. sit
sfɔinâl /ˈsfɔɪnɑl/ v. weigh
sfɔivda /ˈsfɔɪvðæ/ n. bank
shadây /ˈʃæðɑj/ adv. suddenly
shaī /ˈʃæiː/ v. dig, gouge
shalzhao /ˈʃælʒaʊ/ v. crawl
shangâ /ˈʃæŋɑ/ n. bread
sharâ /ˈʃæɹɑ/ n. shore, coast
shath /ʃæθ/ adj. fun
shaweīf /ʃæˈwɛiːf/ n. killer
shazzâ /ˈʃæzzɑ/ n. soap
shnij /ʃnɪʤ/ n. sleep
shnɔ̄ch /ʃnɔːʧ/ n. potato
shnɔ̄n /ʃnɔːn/ adv. here, there
shnɔ̄v /ʃnɔːv/ v. fire (from job)
shrɜ̄dây /ˈʃɹɜːðɑj/ n. throat
shrɜ̄nfyû /ˈʃɹɜːnfjʌ/ adj. safe
shrɜ̄thad /ˈʃɹɜːθæð/ n. grass
shrīm /ʃɹiːm/ pron. nobody
shveih /ʃveɪh/ v. share
shvoon /ʃvoʊn/ v. crash, collide
snei /sneɪ/ v. own
sneiy /sneɪj/ n. theater
sof /sʊf/ n. nail
som /sʊm/ v. like, admire
sɔ̄ch /sɔːʧ/ v. appreciate
sɔ̄nīchâl /sɔːˈniːʧɑl/ v. have sex
sɔ̄shhâh /ˈsɔːʃhɑh/ n. trouble, threat
sɔ̄wū /ˈsɔːwuː/ interj. goodbye
sūlīf /ˈsuːliːf/ n. scientist
sūwû /ˈsuːwʌ/ n. extent
sva /svæ/ adj. big, large, massive, immense, enormous
svâf /svɑf/ adv. sometimes
svân /svɑn/ n. land
svay /svæj/ n. election
svyeis /svjeɪs/ n. weather
svyooj /svjoʊʤ/ n. start, beginning
syohaiw /ˈsjʊhaɪw/ n. building
syow /sjʊw/ n. costume
syûjoos /ˈsjʌʤoʊs/ adj. dirty
syûya /ˈsjʌjæ/ n. hearing
thɜ̄ngɜ̄ /ˈθɜːŋɜː/ n. verse
thɜ̄vlai /ˈθɜːvlaɪ/ n. compliment
thīcha nlû /ˈθiːʧæ nlʌ/ n. coffin
thīl /θiːl/ v. hang, dangle
thīs /θiːs/ n. business, commerce
thiy /θɪj/ v. roast
vala /ˈvælæ/ n. discovery
vdafmaj /ˈvðæfmæʤ/ n. humor
vdaj /vðæʤ/ v. cut, tear, rip
vdamreīf /vðæˈmɹɛiːf/ n. ruler
vdashyi /ˈvðæʃjɪ/ n. canvas
vdawaid /ˈvðæwaɪð/ n. anger
vdesh /vðɛʃ/ v. feel
vej /vɛʤ/ adv. apart
vew /vɛw/ det. all
vɜ̄l /vɜːl/ num. three
vɜ̄nfay /ˈvɜːnfæj/ adj. awful, terrible
vɜ̄th /vɜːθ/ v. open
vɜ̄yīf /ˈvɜːjiːf/ n. vendor
vnɜ̄lzich /ˈvnɜːlzɪʧ/ v. tear, rip
vnɜ̄rdâf /ˈvnɜːɹðɑf/ v. fire
vnɜ̄wa /ˈvnɜːwæ/ n. laugh
vnīngmoozɔ̄ /vniːŋˈmoʊzɔː/ v. turn, rotate, revolve
vshū /vʃuː/ adj. good
vshūya /ˈvʃuːjæ/ n. development
vyân /vjɑn/ adj. nice
vyɔihal /ˈvjɔɪhæl/ v. drive
vyɔingfa /ˈvjɔɪŋfæ/ adj. naked, nude, bald
wach /wæʧ/ n. nose, beak, point
wah /wæh/ prep. without
wam /wæm/ v. call
wangna /ˈwæŋnæ/ v. mention
wardoovo /wæɹˈðoʊvʊ/ adj. pink
washya /ˈwæʃjæ/ n. nephew
wavmef /ˈwævmɛf/ n. structure
wayīf /ˈwæjiːf/ n. stamp
weh /wɛh/ adv. ever
wey /wɛj/ adv. why
wɜ̄h /wɜːh/ v. reduce
wɜ̄n /wɜːn/ n. louse
wɜ̄shvâ /ˈwɜːʃvɑ/ n. beach
wɜ̄zvū /ˈwɜːzvuː/ n. cigarette, cigar
whov /whʊv/ n. fiction
whûf /whʌf/ v. act
whûs /whʌs/ adj. pretty
wīm /wiːm/ adj. stubborn
zâch /zɑʧ/ n. bit
zânây /ˈzɑnɑj/ adv. especially
zli /zlɪ/ num. four
zlil /zlɪl/ adj. private
zlin /zlɪn/ n. dog
zlīth /zliːθ/ n. attention
zmaifâl /ˈzmaɪfɑl/ adv. basically
zmaincho /ˈzmaɪnʧʊ/ v. mix, weave
zmaod /zmaʊð/ v. collect, gather, accumulate
zɔinfyao /ˈzɔɪnfjaʊ/ n. throne
zvad /zvæð/ v. swim
zvahla /ˈzvæhlæ/ v. ring
zvalfa /ˈzvælfæ/ n. aunt
zvandeinsmû /zvænˈðeɪnsmʌ/ adj. significant
zvanwâ /ˈzvænwɑ/ v. state
zvasīf /ˈzvæsiːf/ n. painter
zvawe /ˈzvæwɛ/ adj. next
zves /zvɛs/ v. seek
zvlɔime /ˈzvlɔɪmɛ/ v. appear, reveal, manifest, expose
zvlɔinsmûw /ˈzvlɔɪnsmʌw/ n. relationship

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License